Porady

Co należy wiedzieć przy przyjmowaniu nowego pracownika

Pracodawca ma obowiązek rejestracji firmy w Państwowej Inspekcji Pracy.

Pracodawca powinien być przeszkolony przez służby BHP (szkolenie dla pracodawców).

Lista dokumentów do przedłożenia przez nowego pracownika pracodawcy:

Pracodawca przekazuje pracownikowi:
Przed zawarciem umowy o pracę:

Po zawarciu umowy o pracę:

- Umowy dodatkowe:

- Kwestionariusz osobowy dla pracownika

- Oświadczenie o pozostawaniu bądź niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych - od 28-07-06 można ująć w/w oświadczenie na kwestionariuszu osobowym jednak trzeba dopilnować aby rubryka ta została wypełniona

- Szkolenia bhp - zaświadczenia

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na wasz koszt.

- Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z przepisami wewnętrznymi firmy, zasadami bhp

- Oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień

- Upoważnienie do przekazywania wynagrodzenia na konto bankowe

- Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

- Oświadczenie dla celów podwyższenia kosztów uzyskania przychodu - jeśli miejsce zamieszkania pracownika jest inne niż miejsce pracy

- Oświadczenie (3 w 1) równe traktowanie kobiet i mężczyzn, wykaz prac wzbronionym kobietom, zakaz dyskryminacji

tel/fax: 032 4751461

tel. kom: 509177201

Copyright Ⓒ