Porady
 
 
   
   

Co należy wiedzieć przy przyjmowaniu nowego pracownika

Pracodawca ma obowiązek rejestracji firmy w Państwowej Inspekcji Pracy i powinien być przeszkolony przez służby BHP (szkolenie dla pracodawców).

Lista dokumentów do przedłożenia przez nowego pracownika pracodawcy:
1. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
3. Kopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły;
4. Świadectwa kwalifikacyjne - świadectwa, dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń;
5. Kopia prawa jazdy, książeczka sanitarna - jeśli jest potrzebne;

Pracodawca przekazuje pracownikowi:
Przed zawarciem umowy o pracę:
1. Skierowanie na badanie lekarskie - zał. 1

Pamiętajcie! Nie możecie dopuścić do pracy pracownika, który nie ma ważnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku!!

2. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy - zał. 2;

Po zawarciu umowy o pracę:
2. Umowy dodatkowe:
- umowa o zakazie konkurencji;
- umowa o odpowiedzialności materialnej;
- zakres obowiązków pracownika;
(po przedstawieniu umowy o pracę odpowiednie druki posiada Kancelaria);
3. Kwestionariusz osobowy dla pracownika - zał. 3;
4. Oświadczenie o pozostawaniu bądź niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych - od 28-07-06 można ująć w/w oświadczenie na kwestionariuszu osobowym jednak trzeba dopilnować aby rubryka ta została wypełniona - zał. 4;
5. Szkolenia bhp - zaświadczenia zał.5,6,7:
- szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym:
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym;
- szkolenie i doskonalenie okresowe

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na wasz koszt

6. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z przepisami wewnętrznymi firmy, zasadami bhp, ;
7. Oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień zał. 8;
8. Upoważnienie do przekazywania wynagrodzenia na konto bankowe - zał. 9;
9. Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy - zał.10;
10. Oświadczenie dla celów podwyższenia kosztów uzyskania przychodu - jeśli miejsce zamieszkania pracownika jest inne niż miejsce pracy - zał.11;
11. Oświadczenie (3 w 1) równe traktowanie kobiet i mężczyzn, wykaz prac wzbronionym kobietom, zakaz dyskryminacji - zał.12;